Autoryzacja health claims.

Lipazy biosyntetyzowane przez drożdże w technologii żywności.   |   Joanna Sękul, SGGW

|   Grażyna Osęka, Foodie Sp. z o.o. Sp.k.

Zastosowanie grzybów jako alternatywne źródło białka.

9:45 - 10:00

Rozpoczęcie konferencji

Oleje tłoczone na zimno jako źródło związków bioaktywnych

Przerwa kawowa

11:30 - 11:45

15:45 - 16:00

Zakończenie konferencji

14:30 - 14:50

15:25 - 15:45

Abstrakt.Lipazy (acylohydrolazy triacyloglicerolu) są to enzymy o unikatowych właściwościach. Działają one na substraty nierozpuszczalne w wodzie. Katalizują wiele reakcji m.in.: hydrolizę, estryfikację oraz interestryfkację. Lipazy w środowisku wodnym katalizują reakcję hydrolizy triacylogliceroli, tj. hydrolizują wiązania estrowe występujące między glicerolem a kwasami tłuszczowymi. Produktami końcowymi tej reakcji mogą być: diacyloglicerole, monoacyloglicerole, glicerol bądź kwasy tłuszczowe. Po odkryciu lipaz syntetyzowanych przez mikroorganizmy stopniowo zaczęły one wypierać z użycia te pochodzenia roślinnego, bądź zwierzęcego, które na szeroką skalę były wykorzystywane do celów badawczych oraz przemysłowych. Ówcześnie wykorzystuje się najczęściej lipazy mikrobiologiczne z uwagi na łatwość ich pozyskiwania i stosunkowo niskie koszty syntezy. Lipazy pochodzenia mikrobiologicznego są syntetyzowane przez wiele gatunków drożdży takich jak: Rhodothorula, Yarrovia, Candida, Pichia, Saccharomyces, Torulaspora. Sam potencjał wykorzystania lipaz pochodzenia mikrobiologicznego jest niezwykle wszechstronny. Mają szerokie zastosowanie przede wszystkim w różnego typu modyfikacjach olejów, tłuszczów, jak i ich oczyszczaniu. Nie tylko w samym przemyśle tłuszczowym używa się ich na szeroką skalę. Katalizują także reakcje syntezy krótkołańcuchowych estrów smakowych i zapachowych, pomagają przyspieszyć dojrzewanie serów i pozawalają nadać im nowe walory smakowe, wykorzystywane są również do poprawy jakości czarnej herbaty. Podczas wystąpienia omówione zostaną mikroorganizmy syntetyzujące enzymy lipolityczne, a także ich potencjalne wykorzystanie przemysłowe.

Nutraceutyki od Leiber - seria produktów Yestimun®, Interyeast® i YeaProt® Sanus.

|   Joanna Sękul, SGGW

Barwniki grzybowe w żywności, kosmetyce i suplementach diety.

Brak dozwolonych oświadczeń nt. różnych składników w unijnym wykazie health claims stanowi istotną przeszkodę utrudniającą promocję i sprzedaż produktów prozdrowotnych. Bez zezwolenia i wpisu do wykazu, co do zasady nie ma możliwości stosowania deklaracji zdrowotnych nt. korzystnego wpływu składników lub produktów na zdrowie. Warunkiem wpisu na listę dozwolonych oświadczeń jest uzyskanie pozytywnej opinii naukowej EFSA oraz zatwierdzenie brzmienia i warunków stosowania przez KE - w specjalnej procedurze określonej w rozporządzeniu 1924/2006. Sukces wniosku o autoryzację health claim zależy od tego, czy zawiera on odpowiednie dane naukowe potwierdzające w sposób istotny statystycznie związek przyczynowo -skutkowy przy proponowanym przez przedsiębiorcę modelu spożycia. Rodzaj i zakres badań zależą od wnioskowanego oświadczenia, ale także składnika/ produktu, planowanego stosowania i grupy docelowej.

 

|   Grażyna Osęka, Foodie Sp. z o.o. Sp.k.

14:30 - 14:50

15:05- 15:25

Kompetencje miękkie.

|   Ewelina Otrębiak, PK Components Sp. z o.o. Sp.k.

Oczekiwania konsumentów ewoluują, ze względu na rosnącą świadomość zdrowia i ekologii, oraz ciągły rozwój przemysłu. W rezultacie branże spożywcza, kosmetyczna i farmaceutyczna dostosowują się do tych potrzeb. Barwa produktów odgrywa kluczową rolę w procesie wyboru, ponieważ może wpływać zarówno na ich wygląd, jak i smak. Barwniki naturalne stają się coraz bardziej popularne ze względu na kontrowersje związane z barwnikami syntetycznymi.Barwniki naturalne pochodzą z różnych źródeł, w tym roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Pleśnie, takie jak te z rodzaju Monascus, są źródłem barwnika grzybowego, jakim jest czerwony ryż. Inna istotna grupa barwników pochodzi od pleśni, zwłaszcza β-karoten. Coraz częściej stosuje się metody biotechnologiczne, takie jak wykorzystanie pleśni Blakeslea trispora, do produkcji karotenoidów. Drożdże Phaffia rhodozyma są efektywnymi producentami karotenoidów, takich jak astaksantyna i β-karoten. Astaksantyna jest wykorzystywana do wzmocnienia koloru miąższu ryb, jak łosoś, oraz jako składnik kosmetyków dzięki jej silnym właściwościom przeciwutleniającym.

 

|   Michał Pląder, SGGW

14:45 - 15:05

|   Michał Snopkiewicz, Food Fakty

Motorem kariery zawodowej jest chęć rozwijania się. To jedna z ludzkich podstawowych potrzeb psychologicznych. Nikogo nie dziwi, że poszerzamy wiedzę, angażujemy się w doświadczenia, które sprawiają, że przybywa nam ekspertyzy. Ale czy to w pełni stanowi o naszym rozwoju w rolach zawodowych? Kariery mają różne oblicza, w zależności od środowisk zawodowych, w których się rozwijają. Jesteśmy specjalistami, ale z czasem stajemy się też osobami na kierowniczych stanowiskach i ten fakt otwiera nowe oblicze wykonywanego zawodu. W każdej z tych funkcji pozostajemy w relacjach z pracownicami i pracownikami. Jednak w roli kierowniczek, menedżerów, liderek lub dyrektorów zmieniają one nieco charakter ponieważ w grę wchodzi hierarchia. Jak ten fakt wpływa na nasz zawodowy rozwój? O tym chcę powiedzieć państwu nieco podczas konferencji.

Przerwa obiadowa

13:25 - 14:20

|   Łada Drozda, House of Skills

14:20 - 14:45

Leiber - prezentacja firmy oraz jej aktualnych badań i produktów.

Istota zjawiska, rezultat i przykłady zafałszowań suplementów diety na podstawie ogólnoświatowego monitoringu Probase360/FoodFakty.

Zafałszowania żywności charakteryzuje zamierzona działalność oszukańcza i cel, jakim jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych. Naruszają one zasady, wymagania i przepisy dotyczące łańcucha rolno-spożywczego. W konsekwencji tych działań straty ponosi klient bezpośredni lub końcowy. W prezentacji zostanie przedstawiony problem zafałszowań żywności w kategorii suplementów diety na podstawie danych i przykładów z bazy zafałszowań żywności Probase360, która jest prowadzona przez zespół FoodFakty.

Zafałszowania suplementów diety - realny problem, czy nieistotny margines rynku?

13:05-13:25

|   mgr inż. Katarzyna Wierzchowska, SGGW

Drożdże olejogenne posiadają zdolność kumulacji substancji lipidowych w ilości ponad 20% suchej masy komórkowej. Cenne właściwości tak zmagazynowanych lipidów określanych mianem oleju mikrobiologicznego wynikające z zawartości m.in. wielonienasyconych kwasów tłuszczowych czy steroli dają nadzieję na przemysłowe wykorzystanie zarówno oleju mikrobiologicznego jak i biomasy w roli wartościowych składników odżywczych. Drożdże Yarrowia lipolytica to jeden z najintensywniej badanych gatunków drożdży olejogennych. Uzyskanie wysokiej wydajności biosyntezy olejów mikrobiologicznych stanowi przedmiot wielu badań, a sam olej jest rozważany jako alternatywa dla roślinnych olejów jadalnych. Gatunek Y. lipolytica posiada status GRAS (generally recognised as safe). Co więcej, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/760 z dnia 13 maja 2019 r. możliwym stało się wprowadzenie na rynek biomasy drożdży Y. lipolytica jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem PEiR (UE) 2015/2283. W Katedrze Chemii Instytutu Nauk o Żywności SGGW od kilkunastu lat prowadzone są prace nad zastosowaniem metod biotechnologicznych w otrzymywaniu cennych związków o cechach użytkowych, w tym olejów mikrobiologicznych mających potencjał w kontekście wykorzystania ich jako wegańskich dodatków do żywności. W odpowiedzi na rosnącą otwartość konsumentów na nowe produkty, w tym żywność funkcjonalną i suplementy diety, gdy coraz więcej wyborów podyktowanych jest dobrem naszej planety, oleje mikrobiologiczne mogą okazać się innowacją na skalę światową.

Drożdże jako cenne źródło lipidów.

12:45 - 13:05

Jak uzyskać pozytywną opinię EFSA  na stosowanie oświadczeń zdrowotnych?

β-glukany zaliczane są do grupy polisacharydów, będących jednym z rodzajów błonnika pokarmowego. Stanowią one składnik budulcowy ścian komórek niektórych zbóż, alg, drożdży, grzybów oraz bakterii. Wykazują one korzystny wpływ na organizm człowieka poprzez wzmacnianie układu odpornościowego, działanie przeciwwirusowe, działanie przeciwbakteryjne oraz immunomodulację. Prozdrowotne działanie beta-glukanu udowodnione jest w licznych badaniach klinicznych. Szerokie zastosowanie tego składnika poparte badaniami naukowymi powoduje, że β-glukan  jest powszechnie używany w suplementacji diety. .

Beta-glukan- źródła pochodzenia, analiza wpływu na zdrowie i zastosowanie w suplementacji.

12:25 - 12:45

Beta-glukan z drożdży piwowarskich - Yestimun®.

Zakres białka YeaProt® - drożdże jako zamiennik serwatkowy.

|   Jost Oltmanns , Leiber GmbH

12:05 - 12:25

Znaczenie alternatywnych źródeł białka w żywności – białko drożdżowe.

Jak uzyskać pozytywną opinię EFSA  na stosowanie oświadczeń zdrowotnych?Oświadczenia zdrowotne opisują związek pomiędzy substancją spożywczą (żywnością, składnikiem żywności lub składnikiem suplementu diety) a stanem zdrowia. Komisja Europesjak dopuszcza różne oświadczenia zdrowotne, pod warunkiem że są one oparte na dowodach naukowych i mogą być łatwo zrozumiane przez konsumentów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest odpowiedzialny za ocenę dowodów naukowych potwierdzających oświadczenia zdrowotne.EFSA w swoich opiniach rozważa, czy korzystny wpływ żywności/składnika na funkcję lub czynnik ryzyka choroby jest poparty ogólnie przyjętymi dowodami naukowymi, poprzez uwzględnienie całości dostępnych danych naukowych oraz, w stosownych przypadkach, poprzez ważenie dowodów. Ocena naukowa jest oparta o ogólnie przyjęte dowody naukowe.   EFSA dokonuje naukowej oceny stopnia, w jakim ustalono związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożyciem żywności lub składnika a deklarowanym efektem (dla grupy docelowej przy proponowanych warunkach stosowania), poprzez rozważenie siły, spójności, specyficzności, zależności dawka-odpowiedź, biologicznej wiarygodności związku oraz poprzez ocenę całości dowodów. Prezentacja podaje przykłady oceny przez EFSA dowodów naukowych przedstawionych przez wnioskodawców.  

|   dr Janusz Ciok, EFSA Ekspert

11:45 - 12:05

Leiber in general (short update about who we are).

Zastosowanie grzybów jako alternatywne źródło białka.

Każdego roku wzrasta świadomość konsumentów na temat wpływu produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego na środowisko. Również coraz większa liczba konsumentów świadomie opiera swoją dietę wyłącznie na produktach roślinnych. Jest to związane z faktem, iż produkcja białka pochodzenia zwierzęcego wymaga rozległych zasobów ziemi i wody, a także emituje znaczne ilości gazów cieplarnianych. Obecnie światowa populacja ludności wynosi 8 miliardów. Według prognoz Organizacji Nardów Zjednoczonych do 2050 wartość ta wyniesie 9,7 miliarda. Wraz ze wzrostem populacji ludności wzrasta zapotrzebowanie na podstawowy składnik naszej diety, czyli białko. Konwencjonalna produkcja białka wiązać się będzie z dalszą eksploatacją planety, której zasoby naturalne są wyczerpalne. Dlatego należy rozpocząć produkcję alternatywy białka, która nie będzie wymagała wykorzystania znacznych powierzchni upraw, a także nie będzie emitowała gazów cieplarnianych do środowiska. Jedną z alternatyw białka pochodzenia zwierzęcego jest białko jednokomórkowców (SCP- ang. Single Cell Protein). SCP, nazywane także bioproteiną, otrzymywane jest z różnych mikroorganizmów, w tym grzybów, bakterii, drożdży i alg.Grzyby mogą zawierać od 30 do 50% białka mikrobiologicznego. Do mikroorganizmów, z których możemy uzyskać bezpieczny preparat białka mikrobiologicznego należą m. in.: Candida tropicalis, Chrysonilia sitophila, Candida crusei i Fusarium venenatum. Preparat białkowy pochodzenia grzybowego charakteryzuje się korzystnym składem aminokwasowym. Zawartość treoniny i lizyny jest wysoka, ale zawartość metioniny stosunkowo niska, chociaż nadal spełnia zalecenia FAO/WHO. Stosując narzędzia inżynierii genetycznej można uzyskać SCP o pożądanym składzie aminokwasowy, poprzez dodawanie wartościowych aminokwasów. Oprócz białka, SCP pochodzące z grzybów dostarcza witamin, przede wszystkim z grupy B. SCP ma szerokie zastosowanie w paszach dla zwierząt i suplementach diety dla ludzi. SCP jest stosowane w paszach dla cieląt, drobiu i trzody. W przemyśle spożywczym jest szeroko stosowane jako substytuty mięsa, środki nadające teksturę, wzmacniacze smaku, nośniki witamin, emulgatory oraz w celu zwiększenia wartości odżywczych wypieków, zup, dań gotowych i wielu innych artykułów spożywczych.

|   mgr inż. Anna Pakulska, SGGW

11:10 - 11:30

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost zapotrzebowania na białko w najbliższych dziesięcioleciach, a także trendy żywieniowe oraz zmiany klimatyczne, które wywołuje produkcja rolna i hodowla, coraz ciekawszym rozwiązaniem są niezwierzęce źródła białka. Podobne wnioski wynikają z unijnej strategii „Od pola do stołu”, która jest elementem Zielonego Ładu.

Szczep Saccharomyces cerevisiae jest stosowany w przemyśle spożywczym od czasów starożytnych. Poza znanymi zastosowaniami w produkcji żywności i suplementów diety, drożdże mogą być świetnym alternatywnym źródłem białka. Białko pochodzące z S. cerevisiae charakteryzuje się dobrym profilem aminokwasów i wysoką strawnością - skorygowany wskaźnik strawności aminokwasów białek (PDCAAS) jest bliski 1.

|    Aleksandra Janczkowska, PK Components Sp. z o.o. Sp.k.

10:50 - 11:10

Leiber - lider w dziedzinie drożdży - prezentacja firmy. Na czym polega wyjątkowość oferowanych produktów? Przegląd rynków, które obsługuje Leiber.

|    Jost Oltmanns , Leiber GmbH

10:30 - 10:50

Innowacyjne składniki czy nowatorskie rozwiązania produkcyjne są dużym atutem marketingowym środka spożywczego. Mogą mu jednak nadawać status „nowej żywności”, której wprowadzenie do obrotu w UE wymaga wcześniejszej autoryzacji Komisji Europejskiej. Rozporządzenie 2015/2283 przewiduje dwie ścieżki autoryzacyjne – zasadniczą dla żywności innowacyjnej i uproszczoną dla żywności tradycyjnej z krajów trzecich. W procedurze autoryzacji ocenia się, czy proces produkcyjny, skład, warunki stosowania danego środka spożywczego nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzi. We wniosku o wydanie zezwolenia należy więc dostarczyć dowody naukowe potwierdzające bezpieczeństwo nowej żywności. Pierwotny wnioskodawca może przy tym wystąpić o zastrzeżenie danych dostarczonych na poparcie wniosku na okres 5 lat. Pozytywne zakończenie procedury autoryzacyjnej prowadzi do wpisania produktu do unijnego wykazu nowej żywności ustanowionego rozporządzeniem 2017/2470.

Nowość! - HYBRYDOWA forma konferencji. Dołącz do wydarzenia stacjonarne lub on-line.

Oleje tłoczone na zimno jako źródło związków bioaktywnych

Autoryzacja novel food.

|   Marta Zawadka, Foodie Sp. z o. Sp.k.

10:10 - 10:30

Leiber in general (short update about who we are).

Regulamin uczestnictwa w konferencji

© 2023 
PK Components

Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Rejestracja uczestników

9:45 - 10:00

(*) Aktualnie intensywnie pracujemy nad szczegółowym programem. Informujemy, że kolejność i godziny wykładów mogą ulec nieznacznym zmianom.

Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

  1. pl
  2. en